Modelinstructie voor ontbinding / herroeping

 Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Na uw herroepingsmededeling heeft u 14 dagen de tijd om de goederen retour te sturen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Het retouradres is:Tuinhotcentrale BV, Barwoutswaarder 89A, 3449HK Woerden.

De herroepingstermijn begint na de levering van het (laatste) product.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons “Tuinhoutcentrale BV” Barwoutswaarder 89A, 3449 HK Woerden, Email: info@tuinhoutcentrale.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Wij verzoeken u, indien redelijkerwijs mogelijk, de producten in een zo oorspronkelijk mogelijk staat te retourneren. Indien er een beschadiging is, dan kan er sprake zijn van waardevermindering en zal hier dus een lagere waarde aan worden toegekend. Ook deze waardevermindering is redelijkerwijs en zal in overleg met u plaatsvinden.

Voor artikelen die op maat gezaagd of bewerkt worden conform instructies van de klant is het herroepingsrecht uitgesloten.

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze emailadres:info@tuinhoutcentrale.nl.nl. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.  

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept en de producten terugbrengt, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten  onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien wij de producten zelf dienen op te halen, dan berekenen wij € 75,- voor transport- en handelingskosten, Indien u de goederen heeft opgehaald en per post/pakketdienst wenst te retourneren dan is dit voor uw rekening.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan: Tuinhoutcentrale BV

Adres: Barwoutswaarder 89A, 3449 HK Woerden,

Email:info@tuinhoutcentrale.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)

 Naam/Namen consument(en)

 Adres consument(en)

 Handtekening van consument(en)

[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

 

 Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

SVP  copy aankoopbon/leverbon en/of bestelbevestiging toevoegen.